• دانشجو جلسه را به اتمام رساند ماه 12 قبل

  امیر جلسه درس ۱ : Are you from Iran در دوره زبان انگلیسی هشتم – دروس ۱ تا ۴ را به اتمام رساند

 • دانشجو تکلیف آشنایی با اسامی کشور ها شروع کرد ماه 12 قبل

  امیر تکلیف آشنایی با اسامی کشور ها را شروع کرد

 • دانشجو جلسه را به اتمام رساند ماه 12 قبل

  امیر جلسه Lesson 1 :New Words در دوره زبان انگلیسی هشتم – دروس ۱ تا ۴ را به اتمام رساند

 • دانشجو مجددا دوره را شروع کرد ماه 12 قبل

  Student امیر renewed the course زبان انگلیسی هشتم – دروس ۱ تا ۴

 • دانشجو جلسه را به اتمام رساند 1 سال, ماه 2 قبل

  امیر جلسه لغات درس اول در دوره زبان انگلیسی نهم – دروس ۱ تا ۳ را به اتمام رساند

 • بارگذاری بیشتر